Sgonico - Zgonik 45, 34010 - Tel. 040.229150 / 040.229101 - Fax 040.229422 - e-mail - e-mail PEC

Obisk tržaške prefektinje - Visita del Prefetto di Trieste

19. februar 2013 Danes je bila na uradnem obisku občine Zgonik tržaška prefektinja in vladna komisarka dr. Francesca Adelaide Garuffi. Prefektinjo je sprejel celoten občinski odbor in ji predstavil delovanje občine. Župan Sardoč ji je natančno orisal problematike in možnosti razvoja ozemlja, poudaril je pomen sožitja med tu živečima narodoma in kulturama ter podčrtal pozitivno vlogo, ki jo igra občinska uprava pri nadgradnji čezmejnega sodelovanja.
Prefektinja je pokazala veliko zanimanje za spoznavanje občinske stvarnosti in poudarila vlogo državnih ustanov, ki delajo v sinergiji za dobrobit državljanov.


19 febbraio 2013 Il Prefetto di Trieste e il Commissario di Governo, la dott.ssa Francesca Adelaide Garuffi ha visitato oggi il Comune di Sgonico, dove è stata accolta dalla Giunta Comunale che le ha presentato il funzionamento dell'ente. Il Sindaco Sardoč ha spiegato in dettaglio le problematiche e le potenzialità di sviluppo del territorio, sottolineando l'importanza della convivenza tra le due nazionalità e le due culture presenti in questo spazio. Il primo cittadino ha inoltre esposto il ruolo positivo svolto dall'Amministrazione nell'implementare la cooperazione transfrontaliera.
Il Prefetto ha mostrato grande interesse per la realtà comunale soffermandosi sul ruolo degli enti statali che operano in sinergia per conseguire il benessere dei cittadini.

PREVZEM SMODNIŠNICE - ACQUISIZIONE POLVERIERA

18. januar 2013 V Vidmu na sedežu Agencije za državno premoženje je župan občine Zgonik, Mirko Sardoč v spremstvu odgovornih tehničnega urada podpisal prevzem lastništva bivše vojaške smodnišnice pri Briščikih, ki je tako sedaj vpisana v občinsko imovino. Preneseno območje obsega 164.200 m2 dejanske površine, oziroma približno 16,42 Ha.
Občina Zgonik tako zaključuje že pred leti pričete postopke za prenos bivših vojaških infrastruktur v občinsko last. To so: bivše letališče Na Rouni , kasarna Dardi in smodnišnica, ki se prav tako nahajata pri Briščikih.
Bivše letališče Na Rouni je že sedaj namenjeno družbenim, športnim, kulturnim in rekreacijskim dejavnostim in se tam odvijajo razni koncerti in prireditve, medtem ko je bivša kasarna Dardi namenjena produktivnim in družbenim dejavnostim. Bivša smodnišnica pri Briščikih bo od zdaj služila ovrednotenju kmetijskega sektorja nasploh.
Župan in občinska uprava izražata svoje zadoščenje, da se z današnjim podpisom in dejanskim prehodom v občinsko last bivših vojaških objektov zaključujejo formalni procesi njihove pridobitve ter pričenja njihovo prestrukturiranje in sprememba namembnosti v javno uporabo in korist.


18 gennaio 2013 Presso la sede dell'Agenzia del Demanio a Udine, il Sindaco Mirko Sardoč, accompagnato dai responsabili dell’Ufficio tecnico Comunale, ha firmato il trasferimento di proprietà dell’ex-polveriera di Borgo Grotta Gigante, che è stata così inserita nell’elenco dei Beni immobiliari del Comune. L’area trasferita comprende una superficie di 164.200 m2 , cioè circa 16,42 ettari.
Il Comune di Sgonico conclude in questo senso l’iter di diversi anni per il trasferimento delle infrastrutture militari dimesse tra i beni comunali. In dettaglio si tratta del Aerocampo di Prosecco (Na Rouni), dell’ex-caserma Dardi e dell’ex-polveriera, entrambe nei pressi di Borgo Grotta Gigante.
L’ex Aerocampo di Prosecco (Na Rouni) è già destinato ad attività sociali, sportive, culturali e ricreative, ed è sede di diversi concerti e manifestazioni, e mentre l’ex-caserma Dardi sarà destinata alle attività produttive, l’ex-polveriera di Borgo Grotta Gigante avrà lo scopo di valorizzazione del settore agricolo in generale.
Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale hanno espresso la propria soddisfazione in quanto con l’odierna firma e l’effettivo trasferimento tra i beni immobili del Comune delle strutture ex militari si sancisce la conclusione del processo formale per la loro acquisizione e inizia la loro riqualificazione verso la destinazione e l’uso pubblici.

 

NOVA OBOGATITEV ZA ŠPORTNE OBJEKTE - FORNITURA CIRCOLI SPORTIVI

občinski odbor in predsednika dveh društev, ki upravljata telovadnici, gospoda Igor Milič in Marko Ban / la giunta comunale e i presidenti delle due società che gestiscono le palestre, sig. Igor Milič e Marko Ban

11. januar 2013 Uprava Občine Zgonik je predala društvoma, ki upravljata telovadnici s sedežem na občinskem ozemlju in sicer AŠK Kras športno-kulturni center v Zgoniku in AŠD Kontovel telovadnico Ervatti na Rouni, defibrilatorja, ki jih je Občina nabavila delno s prihodki petih tisočink za sistem socialnovarstvenih storitev in ukrepov, delno pa s prispevkom z lastnega proračuna, za skupnih 2.669,26 €. Predaja predvideva tudi tečaj za uporabo defibrilatorjev, namenjen članom obeh društev.
Uprava je, ob upoštevanju Pravilnika za dodeljevanje prispevkov in opravljene dejavnosti v preteklem letu, sklenila dodeliti finančne prispevke športnim in kulturnim društvom v občini za skupnih 18.400,00 €. Prispevke tako prejmejo KRD Dom Briščiki, KD Rdeča zvezda, AŠK Kras in AŠD Shinkai karate club. S to odločitvijo je bila ponovno podčrtana izbira uprave, da podpre odlično delo, ki ga opravljajo krajevna društva, ki bogatijo kulturno in športno ponudbo, namenjeno vsem občanom.11 gennaio 2013 L’Amministrazione di Sgonico ha consegnato alle società sportive che gestiscono le due palestre con sede nel Comune, e precisamente al Circolo sportivo amatoriale Kras di Sgonico gestore della palestra comunale a Sgonico e all’Associazione sportiva Kontovel gestore della palestra Ervatti, due defibrillatori, finanziati in parte con gli introiti del 5 per mille nel sistema integrato di interventi e servizi sociali ed in parte con fondi del proprio bilancio per un valore di 2.669,26 €. Nel pacchetto di consegna è prevista anche l’organizzazione di un corso specifico per l’uso dei defibrillatori, rivolto ai soci dei due circoli.
L’Amministrazione, inoltre, tenendo conto del Regolamento per l’assegnazione dei contributi nonché l’attività svolta nell’anno precedente, ha deliberato di assegnare i contributi finanziari per le attività alle associazione sportive e culturali del territorio per un ammontare di 18.400,00 €. Le associazioni che ricevono detti contributi sono: il Circolo culturale ricreativo KRD Dom Briščiki, il Circolo culturale Rdeča zvezda, i Circoli sportivi amatoriali AŠK Kras e Shinkai Karate Klub. Con questa decisione si avvalora ulteriormente la scelta dell’Amministrazione a sostegno dell’ottimo lavoro svolto dai circoli locali che arricchiscono l’offerta culturale e sportiva rivolta a tutti i cittadini.


Nova igrala v Gabrovcu - Nuovo spazio giochi a Gabrovizza

20. december 2012 Občina Zgonik je s prispevkom Pokrajine Trst uredila prostor z novimi otroškimi igrali v bližini Društvene gostilne v Gabrovcu.

20 dicembre 2012 Il Comune di Sgonico, con il contributo della Provincia di Trieste ha realizzato uno spazio giochi per bambini presso la Trattoria sociale di Gabrovizza.

 

 

Protezione civile comunale - Občinska civilna zaščita

27. november 2012 Uradna predaja novih gasilskih uniform in uniform civilne zaščite prostovoljcem občinske skupine CZ.

27 novembre 2012  Consegna ufficiale nuove tute AIB e tecnico-logistiche di Protezione civile ai volontari della Squadra Comunale PC.

No borders team - Maxi Jena, Mitja Kosmina: Zahvala / Attestato Ringraziamento

26. oktober 2012 V sejni dvorani družbe Motomarine sta se v okviru skupnega projekta No borders team, župana občine Zgonik in Sežana zahvalila krmarju jadrnice Maxi Jene, Mitji Kosmini za odlično drugo mesto na tržaški 44. Barcolani in mu izročila prvo skupno priznanje obeh občin.

 

26 ottobre 2012 Presso la sala riunioni della società Motomarine i Sindaci dei Comuni di Sgonico e Sežana, nell'ambito del progetto congiunto No borders team, ringraziano lo skipper Mitja Kosmina per l'eccellente 2° posto assoluto della Maxi Jena alla Barcolana 44 e gli consegnano il primo attestato in comune tra le due istituzioni.

 

 

Prefetto - Prefekt Alessandro Giacchetti

25. oktober 2012 Župan in občinski odbor so sprejeli tržaškega prefekta Alessandra Giacchettija, ki zaključuje svoje poslanstvo v Trstu in mu ob priložnosti izročili v zahvalo za sodelovanje umetniški izdelek z občinskim grbom. Župan je prefekta sprejel z naslednjimi besedami: "Spoštovani gospod Prefekt, cenjeni gostje prejmite prisrčen pozdrav in iskreno se Vam zahvaljujemo, da ste se odzvali našemu vabilu.
Spoštovani gospod Prefekt, Uprava Občine Zgonik je na izredni seji sklenila, da Vas povabi na srečanje ob Vaši skorajšnji upokojitvi, da se Vam, ob prisotnosti predstavnikov občinske civilne družbe, zahvalimo za opravljeno delo v obdobju Vašega vodenja Tržaške Prefekture. In to predvsem iz prepričanja, da, kot sicer tudi Vaši predniki, ste delo z institucionalnega vidika opravili brezhibno. Je pa prvič, da, ob taki priložnosti, mi skličemo javno srečanje, in zato, ker smo v sodelovanju z Vami občutili neko razliko in sicer Vašo človeško občutljivost, ki v institucionalnem odnosu je predstavljala pravo dodatno vrednost, nas približala in dala priliko, da pred leti smo spoznali visokega državnega funkcionarja, medtem ko danes, dragi doktor Giacchetti, imamo v svoji sredi Prijatelja.
Zato, spoštovani gospod Prefekt Alessandro dr. Giachetti,
v znak zahvale prejmite plaketo Občine Zgonik in naj Vas le ta, sedaj, ko od novembra dalje boste imeli več prostega časa na razpolago, spomni, da ste v Občini Zgonik vedno dobrodošli!"

 

25. ottobre 2012 Il Sindaco e la Giunta ricevono il Prefetto di Trieste Alessandro Giacchetti per consegnarli un riconoscimento d'amiciza in occasione del suo pensionamento. Il Sinadaco ha accolto il Prefetto con le seguenti parole: "Sua Eccellenza Signor Prefetto, gentili ospiti, a Voi tutti vada il sincero benvenuto e sentito ringraziamento per aver aderito al nostro invito.
Caro signor Prefetto, l'amministrazione Comunale riunita in Giunta ha deciso di invitarLa a questo incontro di commiato, in presenza di rappresentanti della società civile del Comune per,  ringraziarla per il Suo lavoro istituzionale fatto nel periodo di gerenza a capo della Prefettura di Trieste e questo, soprattutto nella convinzione, che come i Suoi predecessori, lo ha fatto  in maniera impeccabile. È invece la prima volta che per questa occasione convochiamo una riunione pubblica e questo perchè collaborando con Lei abbiamo recepito ciò che ha fatto la differenza: la Sua umana sensibilità, che nel rapporto istituzionale ha rappresentato un reale valore aggiunto che ci ha avvicinato. Di fatto, anni fa ci è venuto a trovare per la prima volta un alto funzionario statale, mentre oggi, Caro dott. Giacchetti, siamo onorati di ricevere un’Amico.
Perciò, pregiatissimo Signor Prefetto Alessandro dottor Giacchetti,
 in segno di gratitudine Le consegno la targa del Comune, la quale, ora, che dal primo di novembre avrà più tempo libero a disposizione Le ricordi che nel Comune di Sgonico è e sarà sempre il benvenuto!"

 

 

Giunta itinerante - potujoči odbor

9. oktober 2012 Župan in občinski odbor (Rado Milič, Nadja Debenjak in Monica Hrovatin) so sprejeli odbor Pokrajine Trst (Maria Teresa Bassa Poropat, Igor Dolenc, Roberta Tarlao, Vittorio Zollia, Adele Pino, Mariella Magistri de Francesco).

 


9 ottobre 2012 Il Sindaco e la Giunta Comunale (Rado Milič, Nadja Debenjak e Monica Hrovatin) ricevono la Giunta della Provincia di Trieste (Maria Teresa Bassa Poropat, Igor Dolenc, Roberta Tarlao, Vittorio Zollia, Adele Pino, Mariella Magistri de Francesco).

Open day - Briška jama, Grotta Gigante

3. september 2012 Danes je v sejni dvorani občinskega sveta v Zgoniku potekala uradna predstavitev pobude SPOZNAJ OZEMLJE, ki jo prirejajo Briška jama, OGS – Nacionalni inštitut za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko, kulturno rekreacijsko društvo Dom Briščiki in Občina Zgonik ter bo potekala v soboto 8. septembra 2012 od 15. ure dalje v Briški jami. Dan odprtih vrat v jami je pobuda s katero organizatorji želijo približati prebivalstvu aktivnosti na tem delu občinskega ozemlja.

Vodeni brezplačni obiski jame bodo potekali ob 15., 16., 17. in 18. uri. V jami bo nastopal kitarist Janoš Jurinčič s kratkimi glasbenimi prepleti (ob 15., 16. in 17. uri), medtem ko je ob 18. uri na sporedu njegov koncert. Koncerte prireja kulturno rekreacijsko društvo Dom Briščiki.

Za voden ogled OGS se morate predhodno najaviti po telefonu (+39)040-21401 in povedati, koliko oseb se bo udeležilo ogleda. Ogledi začnejo s ploščadi pred sedežem ob 15.30 in se ponavljajo vsake pol ure do 18. Vsak ogled traja približno 60 minut. Ob 17. uri bo potekal ogled v slovenščini.

3 settembre 2012 In sala Consiglio del Comune La Grotta Gigante, l’OGS, Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, il circolo culturale KRD Dom Briščiki e il Comune di Sgonico - Zgonik hanno ufficialmente presentato la manifestazione che avrà luogo sabato 8 settembre 2012, a partire dalle 15.00, e dal titolo CONOSCI IL TERRITORIO, con la quale desiderano avvicinare alla cittadinanza le attività presenti su questa parte del territorio comunale.

Le visite gratuite guidate alla Grotta Gigante saranno possibili alle 15.00, alle 16.00, alle 17.00 e alle 18.00. Nella grotta il chitarrista Janoš Jurinčič si esibirà con brevi intrecci musicali (alle 15.00, alle 16.00, alle 17.00) mentre alle 18.00 è previsto un concerto dello stesso musicista. I concerti sono a cura del circolo ricreativo culturale KRD Dom Briščiki.

Per partecipare alle visite guidate dell’OGS è necessario prenotarsi al centralino, chiamando il numero 040-21401, e indicando per quante persone si intende prenotare la visita. Le visite inizieranno nel piazzale del campus, a partire dalle ore 15.30, e proseguiranno ogni mezz’ora fino alle ore 18.00. Ogni tour durerà circa 60 minuti. Alle ore 17.00 è previsto un tour in lingua slovena.

Predstavitev razstave za Bogdana Groma - Presentazione mostra dedicata a Bogdan Grom

29 agosto 2012 La Provincia di Trieste presenta il progetto "Luci 2012: Bogdan Grom, artista internazionale e uomo del Carso"
La Presidente dell’Amministrazione provinciale e Assessore alla Cultura, Maria Teresa Bassa Poropat ha annunciato l'evento previsto per dicembre nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta presso il Comune di Sgonico, alla presenza dell’Assessore Comunale alla Cultura Monica Hrovatin, del Segretario Generale della Fondazione CRTrieste Paolo Santangelo, del Console generale della Repubblica di Slovenia a Trieste, Dimitrij Rupel, e dei familiari dell’artista Bogdan Grom.

29. avgust 2012 Pokrajina Trst predstavila projekt "Luči 2012: Bogdan Grom, mednarodni umetnik in človek Krasa"
Predsednica pokrajinske uprave in odbornica za kulturo Maria Teresa Bassa Poropat je napovedala dogodek, predviden za december na novinarski konferenci na Občini Zgonik. Prisotni so bili občinska odbornica za kulturo Monica Hrovatin, generalni sekretar sklada »Fondazione CRTrieste« Paolo Santangelo, generalni konzul Republike Slovenije v Trstu Dimitrij Rupel in sorodniki umetnika Bogdana Groma.

Podpisan sporazum o sodelovanju med občinami Sežana, Zgonik in Veliko Gradište / Firmato il patto di amicizia tra i Comuni di Sežana, Sgonico e Veliko Gradište

 

 

2.-5. april 2012 Na povabilo predsednika občine Veliko Gradište (Srbija), Dragana Milića, se je skupna delegacija Občin Sežana in Zgonik, pod vodstvom obeh županov, Davorina Terčona in Mirka Sardoča, mudila na delovnem obisku v Republiki Srbiji. Namen srečanja je bil preveriti možnosti in doseči dogovor o skupnem načrtovanju prihodnjih oblik sodelovanja na različnih delovnih področjih.

2-5 aprile 2012 Su invito del Sindaco del Comune di Veliko Gradište (Serbia), Dragana Milića, la delegazione congiunta dei Comuni di Sežana e Sgonico, sotto la guida dei rispettivi Sindaci Davorin Terčon e Mirko Sardoč, ha preso parte al incontro di lavoro tenutosi nella Repubblica Serba. L’incontro voleva definire le possibilità e giungere ad un accordo per una futura instaurazione di varie forme di collaborazione in diversi campi lavorativi.

 

 

 

Il Sindaco Sardoč diventa Cavaliere - Župan Sardoč prejme odlikovanje Viteza Republike Italije

 

6. decembra 2011: Župan Mirko Sardoč prejme na tržaški prefekturi odlikovanje viteza »za zasluge v prid italijanske republike«, ki mu ga poklanja predsednik republike Italije z odlokom 2. junija 2011 z naslednjo motivacijo: »v času njegovega županovanja je bil vodilni za projekte za sodelovanje med Italijo in Slovenijo za ovrednotenje Krasa«

06/12/2011: il Sindaco Mirko Sardoč diventa Cavaliere ricevendo in Prefettura il Diploma di onorificenza dell’ordine al merito della Repubblica Italiana conferito dal Presidente della Repubblica con Decreto del 2 giugno 2011 con la seguente motivazione: “Durante il suo mandato è stato capofila di progetti di collaborazione tra Italia e Slovenia per la valorizzazione del Carso”

 

 

 

 

 

 

PALESTRA COMUNALE: Impermeabilizzazione ed utilizzo a fini energetici - OBČINSKA TELOVADNICA: Hidroizolacije in uporaba v energetske namene

23/11/2011 PRESENTAZIONE
RIFACIMENTO DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE
La prima fase dell’intervento prevedeva la realizzazione di una pendenza del 3% per ovviare alle problematiche riscontrate e creare un supporto idoneo all’applicazione di un sistema fotovoltaico. Successivamente la copertura è stata impermeabilizzata completamente mediante la posa di una membrana in poliolefine saldata e fissata meccanicamente alla struttura.

SISTEMA FOTOVOLTAICO
Il sistema fotovoltaico scelto per questo intervento è INTEGRATO ed ECOCOMPATIBILE; si tratta di un laminato fotovoltaico flessibile in silice amorfa da 136 Wp della UNI-SOLAR che è stato accoppiato mediante incollaggio all’impermeabilizzazione sintetica in TPO tecnologicamente avanzata.

ALCUNI DATI  DELL’IMPIANTO
Energia prodotta prevista in un anno: 12.000 kWh (kiloWattore).
Soddisferà il 54% del fabbisogno annuo del fabbricato, abbattendo la spesa elettrica.
Verranno evitate 5348 kg di emissioni di CO2 in un anno e 98286 kg in 20 anni.
Si avrà un risparmio di  2,26 TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) in un anno e di 41,49 TEP in 20 anni.


23.11.2011 PREDSTAVITEV
OBNOVA HIDROIZOLACIJE
Prva faza posega je zajemala izvedbo naklona 3%, zato da bi odpravili prisotne probleme in ustvarili primerno podlago za namestitev fotovoltaičnega sistema. Streha je bila v naslednji fazi popolnoma hidroizolirana s folijo poliolefina, ki je bila mehansko pritrjena na strukturo.

FOTOVOLTAIČNI SISTEM
Fotovoltaični sistem, ki je bil izbran za ta poseg je INTEGRIRAN in OKOLJU PRIJAZEN; fleksibilni fotovoltaični sistem tankoplastnih amforno-silicijevih UNI-SOLAR modulov 136 Wp je bil integriran v tehnološko napredno sintetično TPO hidroizolacijsko kritino.

NEKAJ PODATKOV O SISTEMU
Predvidena proizvodnja energije v enem letu: 12.000 kWh.
Krije 54% letne potrebe objekta, obenem zmanjša stroške za električno energijo.
V enem letu bo za 5348 kg manj emisij CO2 in za 98286 kg manj v 20 letih.
Prihranek bo znašal 2,26 TOE (tonne of oil equivalent) v enem letu in 41,49 TOE v 20 letih.

Pokrajina na občini - La Provincia in Comune

18. oktober 2011 Župan in občinski odbor (Rado Milič, Nadja Debenjak in Monica Hrovatin) so sprejeli odbor Pokrajine Trst (Maria Teresa Bassa Poropat, Igor Dolenc, Roberta Tarlao, Vittorio Zollia, Adele Pino, Mariella Magistri de Francesco).

 


18 ottobre 2011 Il Sindaco e la Giunta Comunale (Rado Milič, Nadja Debenjak e Monica Hrovatin) ricevono la Giunta della Provincia di Trieste (Maria Teresa Bassa Poropat, Igor Dolenc, Roberta Tarlao, Vittorio Zollia, Adele Pino, Mariella Magistri de Francesco).

no borders team

30.9.2011 Predstavitev No borders team na tržaški prefekturi. Mešana slovenska in italijanska posadka pod pokroviteljstvom občin Zgonik in Sežana za 43. Barkolano.

 

30.09.2011 Presentazione della "No borders team" presso la Prefettura di Trieste. L'equipaggio italo-sloveno con il patrocinio dei Comuni di Sgonico e Sežana per la Barcolana 43.

bancomat zkb

27. september 2011 Župan Sardoč in predsednik ZKB uradno odprla prvi bančni avtomat v občini. 

 

27/09/2011 Il Sindaco Sardoč e il presidente del Credito Cooperativo del Carso inaugurano ufficialmente il 1. sportello bancomat del comune.

Trgatev prijateljstva - Vendemmia dell'amicizia

22. septembra 2011 so v občinski vinoteki v Zgoniku prvič potrgali trto prijateljstva. Sadiko, ki so jo leta 2004 posadili od odprti meji med Zgonikom in Pliskovico so potrgali zgoniški župan Mirko Sardoč, njegov sežanski kolega Davorin Terčon, predsednica razvojnega društva Pliska Ivica Žerjal in skrbnik trte Stanko Milič.
V trgatev so uvedli zvoki harmonike Mateja Emilija in petje otrok osnovne šole 1. maja 1945 pod taktirko Sanje Ferlan.
Župana sta poudarila pomembnost sodelovanja in potrdila, da so sadovi trte prijateljstva plod dobrih odnosov, ki se prelivajo v gledanje na prihodnost in podporo novim generacijam na skupnem kraškem ozemlju.

 

22/09/2011 Presso l'Enoteca di Sgonico si è tenuta la prima vendemmia della vite dell'amicizia che fu impiantata nel 2004 in occasione del confine aperto tra Sgonico e Pliskovica. Il raccolto è stato eseguito dal Sindaco Sardoč, dal suo omologo di Sežana Davorin Terčon, dalla presidente dell'Associazione per lo sviluppo Pliska, Ivica Žerjal e da Stanko Milič che si prende cura della pianta.
La vendemmia è stata introdotta dalla fisarmonica di Matej Emili e dal canto dei bambini della elementare 1° Maggio 1945 sotto la dirigenza di Sanja Ferlan.
I sindaci hanno sottolineato l'importanza della cooperazione e ribadito che il prodotto della vite dell'amicizia sono il frutto degli ottimi rapporti reciproci che si traducono in una visione verso il futuro con l'appoggio alle nuove generazioni enl territorio comune del Carso.

bogdan grom

20. september 2011 Bogdana Groma je zelo bogata življenjska epopeja že od mladih lep popeljala široko po svetu, nato se je nekako ustalil v Združenih državah Amerike. Vsi, ki ga poznajo (in poznamo) vedo povedati, kako je Bogdan Grom navezan na svoje prvotno okolje, na katerega ga veže nedvomno tudi družina. Vsem nam so znani primeri popolnega razkoreninjena in odtujitve mnogih, ki so svoje kraje zapustili v iskanju novih poklicnih in izraznih izzivov so oddaljili od svojega rojstnega kraja, ki jim ni prisluhnil in jih ovrednotil, kljub močnemu potencialu, ki so ga imeli v sebi.
Otroška iskrivost v očeh Bogdana Groma, pa nam priča, da je svoj odnos s prvotno domovino, Krasom, pozitivno in ustvarjalno naravnan, Bogdan Grom ljubi Kras in ta ljubezen izžareva in jo posreduje svojim sogovornikom, sodelavcem, prijateljem in znancem, tako onkraj kot onstran velike luže.
Občini Zgonik je v čast in ponos, da se ohranja ta vez, ki se je rodila v hiši Gromovih prednikov v Devinščini in jo danes lahko trajno oplemenitimo s podelitvijo prvega občinskega pečata.

Dragi maestro Grom,
Dovolite mi, da Vam v imenu celotne občinske skupnosti čestitam za izredne dosežke na področju umetnosti in se vam zahvalim, da ste naše kraje, naše ljudi in našo kulturo vedno nosili v sebi in se k njim vračali, ne glede na to, kam vas je popeljala pot življenja. To zmorejo le velike, poštene in pristne osebe, ki svojo svetovljanstvo vselej oplemenitijo z najbolj žlahtnimi prvinami svojega domačega kraja.
Vam je to uspelo, in ponosni smo, da vas imamo med nami!


20/09/2011 La ricca epopea della vita ha portato Bogdan Grom molto presto nel mondo per vederlo poi in un certo senso stabilizzarsi negli Stati Uniti d’America. Tutti coloro che lo conoscono (e conosciamo) possono raccontare di come Bogdan Grom sia legato alla sua terra natia alla quale è legato anche dalla famiglia. A tutti sono ben noti gli esempi di sradicamento totale e l’alienazione di molti che hanno dovuto lasciare la propria terra alla ricerca di nuove sfide professionali per allontanarsi dal luogo di nascita che non ha saputo ascoltarli e valorizzarli, nonostante il grande potenziale che avevano.
La spensieratezza negli occhi di Bogdan Grom ci racconta invece che il suo rapporto con la terra madre, il Carso, è impostato in maniera creativa. Bogdan Grom ama il Carso e questo amore è irradiante e viene trasmesso anche agli altri interlocutori, collaboratori amici e conoscenti da entrambe le parti del oceano.
Il Comune di Sgonico è lieto ed orgoglioso di poter mantenere questo legame nato nella casa dei nonni di Grom e di poter conferirle il sigillo del Comune di Sgonico.

Caro maestro Grom,
mi permetta di complimentarmi con lei a nome dell’intera comunità per gli importanti obiettivi raggiunti nel campo dell’arte e di ringraziarla per avere portato sempre appresso i nostri luoghi, la nostra gente e la nostra cultura e di farvi ritorno indipendentemente da dove l’avesse portata la strada della vita. Questo riesce solo a persone grandi, oneste e sincere che la arricchiscono mondanità con i più cordiali principi del proprio luogo d’origine.
Lei ce l’ha fatta e noi siamo fieri di averla tra noi!

Občina Zgonik in Pokrajina TS - Comune Sgonico e Provincia TS

 

15. september 2011 V duhu medsebojnega sodelovanja in optimizacije razpoložljivih finančnih virov in zakonskih prisotjnosti so se upravitelji občine Zgonik srečali s pokrajinskim odbornikom za okoljsko in prostorsko načrtovanje, cestne povezave, infrastrukture in prevoz ter promet Vittoriom Zollia.

 

15/09/2011 Incontro tra gli amministratori del Comune di Sgonico e l’assessore provinciale alla Viabilità e Pianificazione territoriale Vittorio Zollia per confronto diretto, con l’intento di avviare una cooperazione concreta, si possono espletare delle soluzioni tecniche comuni per far fronte alle diverse necessità del territorio comunale.

 

 

žene europe - donne d'europa - ženske evrope - women of europe

 

7. septembra 2011 sta župan Sardoč in odbornica Debenjak sprejela članice združenja Žene Europe-Donne d'Europa-Ženske Evrope-Women of Europe, Viviano Benussi, Ester Pacor in Gabriello La Porta ter podžupanjo Občine Trst Fabiano Martini.
Občina Zgonik bo podprla evropski izobraževalni projekt za ženske v Italiji, Sloveniji, Hrvaški, Bosni, Srbiji in Črni gori.

 

07/09/2011 - il Sindaco Sardoč e l'Assessore Debenjak ricevono le rappresentanti dell'Associazione Žene Europe-Donne d'Europa-Ženske Evrope-Women of Europe, Viviana Benussi, Ester Pacor e Gabriella La Porta accompadnate dalla Vicesindaco di Trieste Fabiana Martini.
Il Comune di Sgonico appoggia il progetto europeo di formazione per le donne in Italia, Slovenia, Croazia, Bosnia, Serbia e Montenegro.

Visita del Comune - Obisk Občine PANTELLERIA

Il 29/06/2011 hanno fatto visita al nostro Comune l'Assessore Pietro Bernardo e il Presidente del Consiglio Giuseppe Spata con il proposito di instaurare dei rapporti di amicizia e collaborazione tra i due comuni.

29. junija 2011 sta našo občino obiskala odbornik Pietro Bernardo in predsednik občinskega sveta Giuseppe Spata zato, da se ustvarijo vezi prijateljstva in sodelovanja med občinama.

foto: Davorin Križmančič