Zgonik - Sgonico 45, 34010 - Tel. 040.229150 / 040.229101 - Fax 040.229422 - e-mail - e-mail PEC

REGISTER STALNEGA PREBIVALSTVA (ANPR)

NOV DRUŽINSKI ZDRAVNIK V SALEŽU

Od 2.avgusta 2021 dr. med. Luigi GRASSO nadomešča dr. med. Igorja GUSTINA.

Dr. med. Luigi GRASSO sprejema v ambulanti v Saležu št. 66 z naslednjim
urnikom:

ob ponedeljkih, sredah in  petkih  : od 17. do 20. ure

ob torkih in četrtkih : od 8. do 11. ure.

Telefon: 3791691694

Link ASUGI

Predlogi za podelitev občinskih priznanj 2019 in 2020

OBČINA ZGONIK zbira predloge za podelitev priznanj zaslužnim občanom / občankam, posameznikom, ki nimajo stalnega bivališča v Občini, ampak delujejo znotraj njenega ozemlja ter skupinam, organizacije, odbori, podjetja, ustanove ali društva, ki delujejo na območju Občine Zgonik za njihovo delo na kulturnem, športnem, socialnem, raziskovalnem, vzgojno-izobraževalnem in gospodarskem področju v letih 2019 in 2020. K predlogu za priznanja, ki jih lahko posredujejo občani, podjetja, organizacije in društva, je treba priložiti opis doseženih uspehov oz. primerno utemeljitev in obrazec, dostopen na spletni strani Občine Zgonik.
Predloge za razpisana priznanja predlagatelji oddajo v občinskem vložišču, v zaprti kuverti z označbo: NE ODPIRAJ - PREDLOG ZA PRIZNANJE OBČINE ZGONIK, do 1.septembra 2021, do vključno 12.ure. Predloge, predložene po tem roku, bo komisija vrnila pošiljatelju.

Pomembna novost pri ravnanju s kosovnimi odpadki v občini Zgonik

Zgoniška občinska uprava in podjetje Isontina Ambiente Srl  nudita novo službo za prevzem in odvoz kosovnih odpadkov.
Občani lahko naročijo prevzem kosovnih odpadkov na domu  prek  zelene številke podjetja Isontina Ambiente Srl 800844344 od ponedeljka do petka  od 8. do 20. ure in ob sobotah od 8. do 13. ure ali prek aplikacije IsApp. Prevzem je predviden za kosovne odpadke, ki jih uporabniki ne morejo prevažati z lastnim sredstvom.
Poleg nove službe za prevzem na domu, ki  uporabnikom olajša ravnanje z odpadki, je uprava uvedla  nov poskusni  urnik   Centra za zbiranje komunalnih odpadkov v Zgoniku (pri občinski telovadnici, na pokrajinski  cesti za Repen). Od meseca junija do decembra bo center  odprt  vsako prvo in tretjo soboto v mesecu od 9 . do 12. ure.
Center za zbiraje odpadkov v Zgoniku  sprejema naslednje vrste odpadkov: kosovne odpadke, železne odpadke,les, zeleni odrez in vejevje, svinčeve akumulatorje (avtomobilske baterije ), zavrženo električno in elektronsko opremo, velike gospodinjske aparate (pomivalne , pralne in sušilne stroje ter  hladilnike), televizorje in monitorje, neonske žarnice ter ogrevalne in hladilne naprave.

Šolabus v š.l. 2021/2022 za šolarje/dijake, ki imajo stalno bivališče v občini in obiskujejo osnovno šolo v Zgoniku oz. nižjo srednjo šolo na Proseku

Šolabus v š.l. 2021/2022 za šolarje/dijake, ki imajo stalno bivališče v občini in obiskujejo osnovno šolo v Zgoniku oz. nižjo srednjo šolo na Proseku

Obveščamo, da v š.l. 2021/2022 storitev šolskega prevoza izvaja zunanji izvajalec, kot to predvideva sklep občinskega odbora št. 50/g z dne 25/06/2019, in da za šolski prevoz veljajo nove tarife, ki so bile določene s sklepom št. 9/g z dne 29. 1. 2021:

- 15 € na uporabnika na mesec za vožnjo v obe smeri ali samo v eno smer za osnovno šolo

- 10 € na uporabnika na mesec za jutranjo vožnjo za srednjo šolo

- 1 € na uporabnika za vsako vožnjo za šolske dejavnosti.

Prevoz organiziran na osnovi vlog in povpraševanja s strani uporabnikov. Z naknadnim sporočilom, ki bo objavljeno na občinski spletni strani www.comune.sgonico.ts.it »Obvestila-News«, bodo uporabniki obveščeni o voznem redu in postajah.

Obveščamo še, da bo šolski prevoz organiziran v skladu z navodili pristojnih organov za zajezitev širjenja koronavirusa.

Pristojni občinski urad zbira vloge do 30. junija 2021.

Obrazec, ki je priložen temu obvestilu, se mora poslati izključno po elektronski poti na naslov e-pošte protocollo@com-sgonico.regione.fvg.it.

 

Sporočamo še, da bodo s š.l. 2021/2022 obvestila za plačevanje šolskega prevoza izdana prek sistema PagoPA.

Prosimo, da izpolnite obrazec in nam sporočite ime enega od staršev oz. skrbnika, na katerega bodo obvestila naslovljena, ter naslov e-pošte ali certificirane elektronske pošte PEC, na katerega boste obvestila prejemali.

Izpolnjeni obrazec pošljite na e-naslov protocollo@com-sgonico.regione.fvg.it.

Rok za posredovanje podatkov: 30. junij 2021.

Obvestilo šolabus 2021-2022_splet.pdf

prijavnica_solabus_2021-2022.pdf

OBRAZEC_PagoPA.pdf

obvestilo privacy scuolabus ITA-SLO.pdf

 

 

Od 1. maja 2021 bo aktivna Občinska enotna vstopna točka za gradbeništvo (SUE).

OBČINA ZGONIK:  ENOTNA TOČKA ZA GRADBENIŠTVO (SUE)

Od 1. maja 2021 bo aktivna Občinska enotna vstopna točka za gradbeništvo (SUE). Vloge za nove gradbene postopke bodo uporabniki morali predložiti v elektronski obliki na Deželni portal za gradbeništvo (SUE) – enotno vstopno točko, na povezavi suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/hp/index-SUE.html.

V prvih treh mesecih, do 31. julija 2021, bo vsekakor vzporedno deloval dosedanji sistem papirnatih vlog.

Za projekte, ki jih ni mogoče tiskati v formatu A3, bodo interesenti morali Službi za urbanizem in Uradu za prostorsko načrtovanje predložiti tudi papirnato vlogo s priloženim prejetim potrdilom o predložitvi elektronske vloge v roku dveh delovnih dni od predložitve elektronske vloge.

Že začeti in še potekajoči gradbeni postopki bodo nadaljevali po starem sistemu papirnatih vlog tudi v naslednjih fazah (npr. spremembi, dopolnitvi, zaključku, dovoljenju, prenosu, podaljšanju, itd.).

Ob koncu poskusnega obdobja uvajanja elektronskega in papirnatega sistema občina ne bo več sprejemala vlog za gradbene postopke, ki ne bodo predložene preko novega portala za gradbeništvo (SUE), oziroma jih bo zavrnila.

Zakonik o elektronski upravi določa, da imajo občani in podjetja pravico do uporabe računalniške telekomunikacijske tehnologije pri komuniciranju z javno upravo. Da bi omogočila predložitev gradbenih vlog v elektronski obliki, je občina Zgonik pristala na uporabo deželnega portala za gradbeništvo (SUE), ki ga je izdelala dežela v sodelovanju s partnersko družbo INSIEL S.p.A.
Portal nudi informacije o pogojih in obveznostih v sklopu odgovarjajočih dejavnosti ter o obrazcih in dokumentaciji, potrebnih pri posameznem postopku.

Dežela in družba INSIEL sta organizirala izobraževalni tečaj na daljavo, da bi pomagala uporabljati platformo izvajalcem poklicne dejavnosti in jim nudila koristne napotke za izpolnjevanje in oddajo vlog.

Informacije  so na voljo na povezavi:

suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/eventi/Formazione-allutilizzo-del-portale-SUAP-SUE-in-rete-appuntamento-di-marzo/suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/eventi/Formazione-allutilizzo-del-portale-SUAP-SUE-in-rete-appuntamento-di-marzo/

 

 

Osmice - Navodila SUAP

Od 26. aprila t.l. s prehodom Dežele F-Jk v t.i. »rumeno območje« so osmice spet lahko odprte. Naj spomnimo, da s sklepom občinskega sveta št. 29/C z dne 30.11.2020 je bil spremenjen Pravilnik za urejanje dejavnosti prodaje vina, ki je pridelano iz grozdja z lastnih zemljišč “osmice – osmize”, kot sledi:

 

4. ČLEN – SPOROČILO

 

1.    Vinogradnik, ki namerava prodajati svoja vina, mora sporočiti Občini obdobje prodaje ( glej 4.člen ZU 228/2001) . Sporočilo treba predložiti v elektronski obliki vsaj 5 dni pred začetkom prodaje prek enotne vstopne točke za gospodarske dejavnosti (SUAP). V primeru, da bo delovanje razdeljeno na več obdobij, mora vinogradnik to sporočiti vsakič vsaj 5 dni pred začetkom prodaje.

 

5. ČLEN – VSEBINA IZJAVE

 

1.     Sporočilo na podlagi 4. člena bo morala poleg anagrafskih podatkov prosilca vsebovati navedbo zemljišč, na katerih je bilo pridelano grozdje za vino, podatke o njihovi velikosti, količino pridelanega vina, ki bo namenjena prodaji, naveden pa naj bo tudi prostor, kjer se bo vršila prodaja vina.

2.     Sporočilu bo potrebno priložiti potrdilo o elektronski izjavi o zadnji vinogradniški proizvodnji podjetja, ki se nanaša na leto pred tem, ko se bo začela prodaja; ali pa se nanaša na vinogradniško proizvodnjo za sončno leto, ko bo v prodaji. Vsekakor prijavljenih količin vina ne bo mogoče prišteti, da bi pridobili dodatne dneve iz čl. 3.

 

6. ČLEN – DOVOLJENJE ZA ZAČETEK DEJAVNOSTI

 

1.     Elektronsko potrdilo sporočila iz 4. člena je istočasno dovoljenje za začetek dejavnosti; Občina si pridržuje pravico do preverjanja navedenih podatkov.

2.     Potrdilo ima osebni značaj (8. člen E. B. Zakonov o J.V.) brez možnosti pooblastil. Vinogradnik se bo lahko za prodajo posluževal družinskih članov in sodelavcev.

V zvezi predstavitvijo vloge o delovanju osmice preko enotne vstopne točke za gospodarske dejavnosti (SUAP), sporočamo, da:

-       Postopek za predstavitev vloge najdete na spletnem mestu https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/procedimento.html?md=18653&proc=186167&ambito=SUAP;

-       Predpostavljamo, da vse osmice imajo že zdravstveno dovoljenje/potrdilo, izdano ob prvem odprtju, torej so že izpolnile obvezo; v primeru nove osmice (to se pravi, da ni bila še nikoli prisotna na območju občine Zgonik), je treba prej omenjenemu postopku dodati še: https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/procedimento.html?md=66837&proc=229591&ambito=SUAP (v primeru morebitnih sprememb bo treba dodati zdravstveni postopek dostopen na spletnem mestu https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/procedimento.html?md=66838&proc=229621&ambito=SUAP;

-       Postopek SUAP zahteva iste dokumente, ki jih je prosilec priložil v papirnati obliki. To se pravi potrdilo o zakolu, izjavo o vinih ter načrt;

-       Dodati je treba sporočilo carinskemu uradu (Agenzia delle dogane) o prodaji alkoholnih izdelkov, dostopne na:  https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/procedimento.html?md=257144&proc=257196&ambito=SUAP .

Naj vas spomnimo, da za pravilno izvedbo postopka ter posredovanje vloge enotni vstopni točki za gospodarske dejavnosti (SUAP) je treba razpolagati z ustrezno storitveno e-izkaznico (carta nazionale dei servizi – CNS, t.i. digitalni podpis) z veljavnim digitalnim identifikacijskim certifikatom; oz. za predstavitev vloge se lahko obrnete na stanovske organizacije, ki so prisotne za območju, in lahko predstavijo vlogo v imenu in namesto gospodarja osmice.

Vsekakor je na razpolago tudi priročnik za elektronsko izpolnjevanje vloge preko enotne vstopne točke za gospodarske dejavnosti (SUAP) in sicer na spletnem mestu : https://suap.regione.fvg.it/portale/export/sites/SUAP/allegati/archivio_file/GUIDA-PER-UTENTI.pdf

 

 

Obvestilo o sprejetju (to čkovne) variante št. 21 ob činske mu prostorskemu načrt u za izgradnjo krožišča na pokrajinski cesti št. 35, križišče na km 6+850 »Centro Lanza«

VLOGA ZA PRIDOBITEV POTRDILA O IZDATKIH ZA ŠOLSKO PREHRANO IN ŠOLSKI PREVOZ 2020 ZA DAVČNO NAPOVED 2021

Sporočamo, da je mogoče vložiti vlogo za izdajo potrdila o izdatkih v letu 2020 za otroke, ki obiskujejo otroški vrtec v Gabrovcu in osnovno šolo v Zgoniku.
Obrazec je mogoče prenesti s spletne strani www.comune.sgonico.ts.it – Preglednost uprave - Obvestila.
Vlogo je treba vložiti izključno po elektronski pošti: protocollo@com-sgonico.regione.fvg.it.

OBRAZEC_stroski prehrana in prevoz_2020.doc

OBRAZEC_stroski prehrana in prevoz_2020.pdf

obvestilo privacy ITA-SLO.pdf

COVID19- PREVOZ NA CEPLJENJE

Obveščamo starejše občane, ki zaradi fizičnih težav ali pomanjkanja prevoznega sredstva ne morejo samostojno na cepljenje v Staro pristanišče, da  jim prevoz  lahko nudi   Skupina prostovoljcev Devin-Nabrežina-Križ ODV / Gruppo Volontari Duino-Aurisina-S. Croce.
Za rezervacijo prevoza lahko pokličete na telefonsko številko 040 299616 ali 3470314467 od ponedeljka do četrtka od 9. do 11. ure.

Pristojbine za koncesije, dovoljenja ali postavitev objektov za javno oglaševanje

OBVESTILO, v soboto, 10. t.m. bo občinski zbirni center zaprt zaradi bolezni službenega osebja.

OBVESTILO TARI 2020

Uprava občine Zgonik sporoča, da je 30.septembra 2020 s sklepom št. 21/C potrdila tarife in zapadlosti pristojbine za ravnanje z odpadki TARI 2020.
Plačilo pristojbine TARI je možno v dveh obrokih: 20. novembra 2020 in 21.decembra 2020. Davkoplačevalci lahko plačajo tudi v enem obroku  do 20. novembra 2020. Obvestilo o plačilu bodo davkoplačevalci prejeli na dom.

ŠOLSKO LETO 2020/2021 - PRISPEVEK UČENCEM/UČENKAM IN DIJAKOM/DIJAKINJAM S STALNIM PREBIVALIŠČEM V OBČINI ZGONIK

JAVNO OBVESTILO O DODELITVI DRUŽINAM PRISPEVKA ZA NAKUP ŠOLSKIH POTREBŠČIN IN UČNIH PRIPOMOČKOV

VLOGA ZA PRISPEVEK Š. L. 2020-21.PDF

VLOGA ZA PRISPEVEK Š. L. 2020-21.DOCX

Šolski prevoz š.l. 2020/2021 - Okrožnica

URNIK ŠOLABUSA

OKROŽNICA

PRAVILNIK OBČINE ZGONIK O ŠOLSKEM PREVOZU

TARI 2020

Občina Zgonik sporoča, da je dne 27.7.2020 s sklepom občinskega sveta odložila plačilo pristojbine TARI. Ko bodo odobrene nove tarife za leto 2020, predvidoma septembra, bodo določeni tudi novi obroki pristojbine in občani bodo prejeli na dom položnico za plačilo pristojbine TARI 2020.

VLOGA ZA UPORABO ŠOLSKEGA AVTOBUSA za š.l. 2020/2021 za bivajoče v Občini Zgonik

 

Obvestilo za starše.

VLOGA ZA UPORABO ŠOLSKEGA AVTOBUSA za š.l. 2019/2020 za bivajoče v Občini Zgonik - .pdf

Obvestilo privacy ITA-SLO

 

 

VLOGA ZA PRIDOBITEV POTRDILA O IZDATKIH ZA ŠOLSKO PREHRANO IN PREVOZ 2019 ZA DAVČNO NAPOVED 2020.

Sporočamo, da je mogoče predstaviti vlogo za izdajo potrdila o v letu 2019 opravljenih plačilih za šolsko prehrano in prevoz za učence, ki obiskujejo otroški vrtec v Gabrovcu oz. osnovno šolo v Zgoniku.

VLOGA ZA IZDAJO POTRDILA O OPRAVLJENIH IZDATKIH V LETU 2019


Obvestilo privacy

Odredba zaradi nujnosti – za zaprtje pokopališč v Zgoniku in Samatorci

Odredba zaradi nujnosti – za zaprtje vseh parkov, odprtih za javnost, javnih vrtov in drugih območij, kjer se ljudje zadržujejo v večjem številu

OBVESTILO, občinski zbirni center bo zaprt do 3.aprila 2020

TEČAJ SLOVENŠČINE 2020

KRD DOM BRIŠČIKI s pokroviteljstvom občine Zgonik (s tem bo koristila
prispevek 5 promilov) organizira tečaj slovenščine in sicer začetnega in
nadaljevalnega. Skupaj bo 13 srečanj. Prednost bodo imeli občani, za katere bo tečaj
brezplačen.


Informativno srečanje bo 3. decembra, ob 20.00 v društvenih prostorih v Briščikih,
77.


Začetni tečaj se bo odvijal od 14.01.2020 dalje, nadaljevalni pa od 16.01.2020 in
sicer od 20.00 do 21.30.


Tečaj bo vodila profesorica Alexia Kobal.


Interesenti se lahko vpišejo preko elektronske pošte na naslov:

krd.dombrisciki@gmail.com najkasneje do petka 22.novembra.


Za dodatne informacije lahko pokličete na tel.št. 3282767663 (Norma)

VLOGA ZA UPORABO ŠOLSKEGA AVTOBUSA za š.l. 2019/2020 za bivajoče v Občini Zgonik

Uprava občine Zgonik obvešča, da bo šolski avtobus vozil od 16. septembra dalje.
Šolabus bo zjutraj deloval redno. Po pouku pa bo za otroke vrtca v Gabrovcu in učence osnovne šole v Zgoniku vožnja iz šole domov zagotovljena ob ponedeljkih, sredah in petkih; za dijake srednje šole na Proseku pa vsak dan.

Rok oddaje vloge je 13. september 2019.

VLOGA ZA UPORABO ŠOLSKEGA AVTOBUSA za š.l. 2019/2020 za bivajoče v Občini Zgonik - .doc

VLOGA ZA UPORABO ŠOLSKEGA AVTOBUSA za š.l. 2019/2020 za bivajoče v Občini Zgonik - .pdf

 

 

Javno obvestilo o izboru popisovalcev, ki bodo sodelovali pri stalnem popisu stanovanj in prebivalstva 2019 - PODALJŠAN ROK ZA ODDAJO VLOG DO 28. 6. 2019.

Obveščamo, da je bilo objavljeno javno obvestilo o izboru popisovalcev, ki bodo sodelovali pri stalnem popisu stanovanj in prebivalstva 2019.

Rok za predložitev vloge je 21. junij 2019 - PODALJŠAN ROK ZA ODDAJO VLOG DO 28. 6. 2019.

JAVNO OBVESTILO O IZBORU POPISOVALCEV


VLOGA ZA SODELOVANJE PRI IZBORU POPISOVALCEV

DZ št 13 z dne 30. 3. 2018, 9. in 10. čl. Finančni prispevki za kritje stroškov šolskega prevoza in nakupa učbenikov. Predložitev vlog za šolsko leto 2018/2019. Rok: 7. 5.

 

Sporočamo, da je na spletni strani Dežele FJK, na povezavi http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/istruzione-ricerca/studiare/FOGLIA2/articolo.html, mogoče predložiti vlogo za dodelitev deželnega prispevka za delno kritje stroškov šolsekga prevoza in nakupa učbenikov za dijake višjih srednjih šol. Potrdilo ISEE družin dijakov ne sme presegati 33.000,00 evrov.

 

Vloge se lahko predložijo od 25. 3. do 7. 5. 2019.

 

Županja

Ob upoštevanju 9. Alineje, člena 63 bis DZ 5/2007 ter nsd

Ob upoštevanju 14.člena zak.ur. 152/2006 ter nsd

Ob upoštevanju 4. člena DZ 16/2008 ter nsd

obvešča,

da je Občinski svet s sklepom št. 38/C z dne 12.11.2018 sprejel varianto št. 19 (delno) Splošnega Občinskega Prostorskega Načrta, ki vključuje:

·         krčenje zazidljivih območij (B2.1 in B2.2);

·         uvrstitev območij E3 (kmetijsko-proizvodna območja gozdarskega in živinorejskega pomena) v drugo vrsto kmetijskega območja (E4 ali E5);

·         spremembe obsega zazidljivih območij E5 (kmetijsko-proizvodna območja zlasti kmetijskega pomena);

·         spremembo opuščenih vojaških območij;

·         opredelitev homogenih območij vzdolž trase plinovoda;

·         ponovno presojo tehničnih pravil za izvajanje SOPN za uskladitev predpisov z zastavljenimi cilji načrta, še zlasti v zvezi z območji A «stara vaška jedra«;

·         ponovno presojo posebne geografske omejitve na občinskem območju, namenjenih razlastitvi in potrjenih z odobritvijo (splošne) variante št. 12 k SOPN;

·         ponovno določitev cilje in strategije načrta, ki se nanašajo na kmetijsko-proizvodna območja, zato da se poveča fleksibilnost kmetijske uporabe ozemlja;

da je obvestilo o sprejetju objavljeno v Uradnem listu Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine št. 52 dne 27.12.2018;

da bo varianta na vpogled vsem v tajništvu Občine po običajnem urniku (od ponedeljka do petka od 9. ure do 13. ure in še ob sredah od 15.ure do 17.ure) za dobo 30 dejanskih dni, od 28.12.2018 do 11.02.2019 (vključno);

da v tem roku vsakdo lahko predloži na Občini, na kolkovanem papirju (14,62 €), opombe in/ali ugovore.

Izključno za splošno posvetovanje o Strateški okoljski presoji po 14.členu zak.ur. 152/2006 bo varianta na vpogled vsem v tajništvu, z istim urnikom, za dobo 60 zaporednih dni od objave na Uradnem listu, torej od 28.12.2018 do 25.02.2019 (vključno).

V postopku Strateške okoljske presoje, skladno s 4.členom DZ 16/2008, je pripravljalec občinski tehnični urad, odgovorni organ občinski svet in pristojni organ občinski odbor.

V času javne razgrnitve gradiva za strateško presojo vplivov na okolje si lahko vsakdo ogleda projekt in predlaga pripombe, tudi z morebitnimi novimi ali dodatnimi ocenami in informacijami.

Gradivo je na razpolago na spletni strani občine Zgonik.

Bivanje starejših občanov - Montegrotto terme (PD

Občine Devin Nabrežina, Zgonik in Repentabor so starejšim občanom tudi letos omogočile dvotedensko bivanje v toplicah Montegrotto Terme pri Padovi. Od 14. do 28. septembra se je utrditvi svojega zdravja in sproščanju v termalnih vodah posvečalo 25 starejših občanov. Posebna zahvala gre vzgojiteljem zadruge "La Quercia" za njihovo profesionalnost in gospe Paoli iz združenja Časovna banka Palček-Pollicino, za ves trud in čas, ki jim ju je posvetila.

ZAPRTJE TEHNIČNEGA URADA DNE 18.10.2018

Sporočamo javnosti, da bo dne 18.10.2018 tehnični urad zaprt za stranke.

AVVISO DI OCCUPAZIONE DI TERRENI - Interventi urgenti di protezione civile a salvaguardia della pubblica incolumità minacciata dalle gravi situazioni di pericolo di incendio boschivo mediante il ripristino e l’adeguamento funzionale della viabilità forest

Odredba št. 03/2018

JAVNI RAZPIS ZUNANJE MOBILNOSTI V OKVIRU ENOTNEGA LOKALNEGA IN DEŽELNEGA RAZDELKA FJK ZA ZAPOSLITEV UPRAVNEGA in/ali RAČUNOVODSKEGA URADNIKA Z ZNANJEM SLOVENSKEGA JEZIKA (C KAT. – EKON. POL. NAJVEČ C4)

Izdaja subvencije k ceni vozovnice javnega prevoza.

Obvestilo izdaje subvencije

Obrazec - PROŠNJA ZA PRISPEVEK ZA STROŠKE PREVOZA

Javni razpis za izbor izvajalca pobud javno koristnih del

Odobritev javnega razpisa za izbor izvajalca pobud javno koristnih del, ki jih spodbuja Občina Zgonik v okviru operativnega programa Evropskega socialnega sklada 2014-2020 prednostna naloga 1 - zaposlovanje - specifični program št. 3/2017 - odlok Dežele Furlanije Julijske krajine št. 4864/lavforu z dne 26.06.2017 - projekt – področje c) “začasne pomožne dejavnosti družbenega značaja” - rok za vložitev vlog zapade 13. novembra 2017, ob 13.30.

Bando LPU 2017 Sgonico

Domanda LPU 2017 Sgonico

 

 


DRUŽBENO KORISTNEGA DELA

Uprava Občine Zgonik obvešča, da bo v kratkem stekel projekt družbeno koristnega dela za ženske nad 50. in moške nad 55. letom starosti, ki so brezposelni vsaj 6 mesecev in ne prejemajo nobenega denarnega nadomestila. Občanke in občane, ki izpolnjujejo pogoje, pozivamo, naj se med 11. in 23. septembrom prijavijo na razpis na zavodu za zaposlovanje.

JAVNI POZIV ZA IZKAZOVANJE INTERESA ZA IZREDNO VZDRŽEVANJE ZGONIŠKE OSNOVNE ŠOLE "1. MAJ 1945"

Občinska območija, kjer še ni napeljave zemeljskega plina-Zapisnik o sklepu občinskega sveta št.19/C z dne 29.03.2016

16. Mali kraški maraton - nedelja, 27.marca 2016

OBČINA ZGONIK, vabi svoje občane, da se v nedeljo, 27.marca 2016 udeležijo 16. Malega kraškega maratona (začetek ob 11.00). Prvim trem prijavljenim, ki bodo predstavljali Občino Zgonik, bo organizator kril stroške startnine. Prijave sprejema Občina Zgonik na naslov segreteria@com-sgonico.regione.fvg.it, najkasneje do 17.marca 2016. Več informacij o Malem kraškem maratonu na www.kraskimaraton.si.

SKLEP OBČINSKEGA SVETA ZA OPREDELITEV OBČINSKIH OBMOČJI, KJER NI ŠE NAPELJAVE ZEMELJSKEGA PLINA

Varianta št. 19 (delna) Splošnega občinskega prostorskega načrta - Obvestilo javnosti za predloge

RAZSTAVNI PROSTOR

Občina Zgonik daje brezplačno na razpolago prostore v občinski stavbi za fotografske in slikarske razstave. Umetniki, ki bi radi razstavljali, lahko pošljejo po e-pošti (protocollo@com-sgonico.regione.fvg.it) ali pa predstavijo na občinskem vložišču do 12.00 23.novembra 2015: kratki življenjepis, predstavitev razstave in fotografijo o predlagani razstavi. Nato bo občinska komisija ocenila predloge in sestavila koledar razstav.

Idejni natečaj "START!" - razpis nagrade za inovativne projekte za mlade do 35.leta

Idejni natečaj želi spodbujati in podpreti inovativne start up-e, širjenje storitev coworking-a,  ustanavljanje podjetij za mlade in nove oblike razvoja podjetništva.
Več info na linku: www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/MODULI/bandi_avvisi/BANDI/2656.html

INFOTOČKA MLADIGIOVANI

V četrtek, 1.oktobra 2015, bodo Občine Devin-Nabrežina, Zgonik in Repentabor otvorile Infotočko Mladinfogiovani v pritličju Kamnarskehiše v Nabrežini. Pobuda je namenjena vsem mladim od 14. do 30. leta. Pri javnem okencu bodo lahko pridobili informacije in podatke  o možnostih izobraževanja, o dejavnostih, s katerimi bi lahko zapolnili svoj prosti čas, o pobudah in dogodkih, ki bi lahko pritegnili njihovo zanimanje, in še mnogo drugih informacij glede možnosti drugačnega udejstvovanja. Obenem pa bodo lahko tudi sami prinašali svoje prispevke in s tem nadgrajevali info točko s podatki in informacijami, nas seznanjali z dogodki in novostmi ter nam nudili svoje dragocene pripombe in svoja mnenja. Info točka je dosegljiva tudi na spletu, in sicer na spletni strani www.mladinfogiovani.eu.
Na Infotočki Mladinfogiovani bodo dobili pomočin svetovanje izvedenca (zadruge La Quercia), ki jim bo rade volje nudil vse potrebne informacije, pomoč in podporo v zvezi z njihovimi potrebami in željam.Obenem pa bo potreboval njihov odziv in sodelovanje, kajti samo s pomočjo mladih bo okence lahko zaživelo v korist vseh nas! Zato vabimo naše mlade, da nam posredujte čim več informacij odejavnostih, o športnih in kulturnih dogodkih, o izobraževanju, prostovoljstvu, natečajih in o vsem, kar je zanimivo, privlačno in spodbudno za mlade.
Prostor bo opremljen s kotičkom Iščem-Nudim za izmenjavo gradiva, uslug, dobrin in sodelovanja (npr. knjige, cd-ji / dvd-ji, pomoč pri učenju, pristop k glasbenim bendom in skupinam, ekipam itd.), s kotičkom News, v katerem boste lahko objavili katero koli sporočilo o dogodkih in zanimivih pobudah tudi izven delovnega urnika okenca, inkotičkom Ideje, v katerem nam bodo lahko obiskovalcipustili svoje pripombe, nasvete ter dobre zamisli in predloge.


Urnik: vsaki četrtek od 17.00 do 18.30.


Odbornice za Mladinsko politiko Občin Devin-Nabrežina, Zgonik in Repentabor Tatjana Kobau , Katrin Štoka  in Martina Škabar:
»Projekt Mladinfogiovani nosi v sebi velik potencial. Po spletni strani je sedaj zaživelo tudi javno okence, kamor bodo mladi lahko prispevali svoje ideje in pripombe ter kjer bodo istočasno našli informacije in odgovore, ki jih bodo usmerjali pri njihovih izbirah, delu in dejavnostih. Naš cilj so njihova mnenja in potrebe, njihova pričakovanja in želje, da jih uresničimo, tako da jim nudimo za to primerna sredstva.«

Tečaj za mlade o zagonu inovativnih podjetij

V okviru projekta Imprenderò 4.0 organizira Znanstveni park AREA izobraževalni tečaj 80 ur - Jamstvo za mlade - z naslovom Kako zagnati inovativna podjetja - Fokus na turizem in ovrednotenje prostora. Vpisovanje je možno do 25. maja v Znanstvenem parku AREA, Padriče 99, Trst.
Več informacij na naslednji povezavi:
www.area.trieste.it/opencms/opencms/area/it/informa/news/2015/news_1400.html

NOVOSTI 2015 ZA FAKTURE - OBVESTILO DOBAVITELJEM

OD 1. JANUARJA 2015

629. odstavek 1. člena zakona 190/2014 (Zakon stabilnosti za leto 2015) določbe v zvezi s plačili t.i. split payment

Obveščamo, da v skladu z zgoraj omenjeno določbo bo morala od 1. januarja 2015 dalje za prejete fakture oz. račune za blago ali storitve Občina plačati DDV neposredno državi.

V zvezi s tem vas prosimo, da napišete na fakture/račune naslednje besedilo:

"Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972."

Na podlagi 2. odstavka 17.ter člena OPR 633/1972 to ne velja za plačila honorarjev in drugačnih plačil, za katera je na fakturi že davčni odtegljaj, recimo pri samostojnih poklicih.

V zvezi d davkom DDV torej od 1. januarja 2015 dalje bo Občina plačala dobavitelju samo obdavčljivi znesek brez DDV, ki gre direktno državi.

OD 31. MARCA 2015 

Elektronsko fakturiranje

Obveščamo, da bodo javne uprave od 31. marca 2015 lahko prejemale od podjetij, ki imajo svoj sedež v Italiji, samo fakture v elektronski obliki.

Elektronske fakture bodo morale biti sestavljene v XML formatu po navodilih spletne strani www.fatturapa.gov.it in digitalno podpisane s strani dobavitelja ali njegovega delegata.

NESREČE ZARADI DIVJADI

Pokrajina Trst oziroma Okoljska teritorialna policija je pristojna za nesreče, ki se pripetijo zaradi divjadi.  O tem je na voljo povezava na specifično spletno stran Pokrajine za postopek v zvezi z odškodninami.

OBVESTILO ZA VSE IMETNIKE OROŽJA

Pristojne oblasti so poslale Občini obvestilo za vse tiste, ki imajo orožje, in sicer v zvezi z obveznostjo, da morajo do 4. maja 2015 predstaviti zdravniško spričevalo. Natanšnejše informacije so na voljo v samem obvestilu v italijanščini, ki ga lahko odprete ali snamete tukaj.

PROJEKT »TRASPORTO FACILE«

Pokrajina Trst obvešča o možnostih v okviru projekta Trasporto Facile (Prevažajmo se z lahkoto), ki so ga predstavili na tiskovni konferenci decembra 2013. Eden od ciljev projekta je »Prevažanje kot samostojna izbira premikanja«, vključen tudi v območnih načrtih 2013-2015.

Začela je sedaj konkretnejša faza projekta in sicer brezplačno rezerviranje prevoza s pomočjo za osebe, ki imajo težave pri hoji

Projekt ima svojo spletno stran trasportofacile.net, kjer je napisana brezplačna telefonska številka 800 007 800, poleg tega pod povezavo Documenti so na voljo listina storitev, obrazec za pristop k pobudi in obrazec za izražanje interesa za projekt. Isti dokumenti so na voljo tudi na specifični spletni strani Pokrajine Trst, povezava Progetti per la comunità in nato Disabilità.

Tu pa lahko s klikom snamete zgibanko o pobudi.

Informacije za tujce 2014

V okviru teritorialnega načrta za priseljevanje 2013 je Pokrajina Trst v sodelovanju z organizacijo Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere A.N.O.L.F. odprla v Trstu  urad za informacije, namenjen tujcem. Urad je na Trgu Dalmazia 1 (tretje nadstropje).

Urnik:
od ponedeljka do petka od 9.00 do 13.00 in od 16.00 do 19.00
ob sobotah samo dopoldne od 9.00 do 12.00

Kontakt:
- telefon 040 6791351
- faks 040 6791320
- e-pošta: anolf.trieste@gmail.com

Za dodatne informacije lahko kliknete tukaj in se bo odprlo okno s spletno stranjo v italijanščini Pokrajine Trst, kjer so na voljo zgibanka o tej pobudi in ostalo gradivo.